WHISTLEBLOWING

Informace o zpracování osobních údajů

Úvodem

Vážení, na základě této informace si Vás v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o zpracování“) dovolujeme informovat o podmínkách zpracování osobních údajů, jakož i o Vašich právech týkajících se zpracování osobních údajů, a to v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a plněním dalších povinností dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „ZOCH“).

Údaje o správci osobních údajů a kontaktní osobě ve věcech ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je naše společnost, CZECH Employer agency s.r.o., IČO: 10813616, se sídlem 28. října 864/273, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, spisová značka C 87315 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Kontaktní osobou naší společnosti ve věcech ochrany osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a plněním dalších povinností dle příslušných právních předpisů, zejména ZOCH, je příslušná osoba ve smyslu § 10 ZOCH, paní Taňa Apostolovová, tel.: +420 774 598 787, e- mail: whistleblowing@czechemployeragency.cz, adresa pro doručování CZECH Employer agency s.r.o., 28. října 864/273, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

Účely, právní základy a osobní údaje, které zpracováváme

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení vnitřního oznamovacího systému a plnění dalších povinností dle příslušných právních předpisů, zejména ZOCH, případně za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů naší společnosti v souvislosti s plněním těchto povinností.

Právním základem daného zpracování osobních údajů je plnění právních povinností, resp. oprávněné zájmy naší společnosti. V určitých případech je právním základem zpracování osobních údajů Váš souhlas (např. v případě pořízení zvukové nahrávky ústního oznámení dle § 19 ZOCH či v případě poskytnutí informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle
§ 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOCH).

Zpracovávány budou zejména tyto kategorie osobních údajů:

– identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,
adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo);
– údaje obsažené v oznámení nebo údaje související s oznámením;
– údaje o vyřizování oznámení a výsledku vyřízení oznámení;
– údaje, které budou naší společnosti sděleny během vyřizování oznámení.

Zpracování a sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Vaše osobní údaje bude zpracovávat příslušná osoba ve smyslu § 10 ZOCH. Vaše osobní údaje mohou být za určitých zákonem stanovených podmínek zpřístupněny dalším osobám, například státním orgánům.

Kde ukládáme osobní údaje

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje primárně na území České republiky, případně na území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, kde jsou prostřednictvím nařízení GDPR stejné podmínky ochrany a zabezpečení zpracování osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budeme v souladu se ZOCH uchovávat po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení, případně ode dne přijetí příslušných osobních údajů.

Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany oprávněných zájmů naší společnosti dojít i k delšímu uchování dokladů obsahujících Vaše osobní údaje. A to zejména v případě, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí.

Samotný souhlas a změnu či odvolání Vašeho souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a nejdéle 5 let poté, co zanikl.

Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

Za podmínek stanovených právními předpisy, zejména nařízením GDPR, máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů níže uvedená práva. V souvislosti se specifičností této oblasti zpracování prosím vezměte na vědomí, že na výkon těchto práv se mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích a/nebo v celém rozsahu.

Právo na přístup k osobním údajům

Kdykoliv můžete požádat o potvrzení naší společnosti, zda osobní údaje, které se Vaší osoby týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu,výmaz, omezení zpracování, vznést námitku či podat stížnost u dozorového orgánu, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. V této souvislosti máte také právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu

Kdykoliv můžete naši společnost požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo odvolat souhlas

Zakládá-li se zpracování osobních údajů na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu avšak nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku jeho odvolání, ani na zpracování osobních údajů z jiných právních důvodů, pro které není Váš souhlas vyžadován.

Právo na výmaz

Vaše osobní údaje musí naše společnost vymazat, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud je zpracování protiprávní, vznesete-li námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo ukládá-li to naší společnosti zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování

Dokud nejsou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
musí naše společnost omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto osobní údaje
můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo
obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které naše společnost zpracovává z důvodu jejích oprávněných zájmů.

Právo podat stížnost

Máte-li za to, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost, a to u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedená práva můžete u naší společnosti uplatnit e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu výše uvedené kontaktní osoby ve věcech ochrany osobních údajů (příslušné osoby), případně písemným dopisem zaslaným na adresu této kontaktní osoby ve věcech ochrany osobních údajů (viz výše). Na tuto osobu se také můžete obrátit v případě jakýchkoliv dalších dotazů, žádostí či stížností týkajících se zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a plněním dalších povinností dle příslušných právních předpisů, zejména ZOCH.