WHISTLEBLOWING

ochrana oznamovatelů

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti CZECH Employer agency s.r.o. (whistleblowing)

Úvodní informace

Společnost CZECH Employer agency s.r.o., IČO: 10813616, se sídlem 28. října 864/273, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, sp. zn. C 87315 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „společnost“), vede vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv. povinnému subjektu podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále také jen „ZOCH“).

K zajištění plnění povinností ZOCH byla společností vydána závazná Směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systému (whistleblowing) (dále také jen „směrnice“).

Kdo může oznámení o protiprávním jednání podat

Oznámení o protiprávním jednání lze v rámci vnitřního oznamovacího systému u společnosti podat v souladu s požadavky ZOCH následujícími způsoby:

a) písemně v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu whistleblowing@czechemployeragency.cz;
b) písemně v listinné podobě zaslané jako listovní zásilka na poštovní adresu společnosti: 28. října 864/273, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, a to s tím, že obálka musí být označena slovy: „Neotvírat – k rukám příslušné osoby dle ZOCH“;
c) ústně – na telefonním čísle +420 774 598 787, a to v pracovních dnech PO – PÁ v rozmezí 9:00 – 15:00 hodin;
d) osobně po dohodě s příslušnou osobou; v tomto případě musí příslušná osoba oznámení přijmout osobně od oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Fyzická osoba má právo na ochranu oznamovatele podle ZOCH a dle této směrnice, pokud:
a) jsou v souvislosti s jejím oznámením splněny podmínky podle ZOCH a uvedené směrnice a pokud
b) má tato osoba oprávněné důvody se domnívat, že jí oznámené informace byly v době oznámení pravdivé a že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání.

Za vědomě nepravdivé oznámení může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Kdo je příslušnou osobou k přijímání a vyřizování oznámení

K přijetí oznámení, k posuzování jeho důvodnosti a k dalšímu souvisejícímu postupu v rámci vnitřního oznamovacího systému je oprávněna výhradně příslušná osoba.

Příslušnou osobou u společnosti je:
paní
Taňa Apostolovová
Tel. +420 774 598 787, e-mail: whistleblowing@czechemployeragency.cz, adresa pro doručování: 28. října 864/273, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a plněním dalších povinností dle příslušných právních předpisů, zejména ZOCH, jsou uvedeny na webových stránkách společnosti www.czechemployeragency.cz.

Další kanály a možnosti pro podání oznámení o protiprávním jednání

Oznámení lze při splnění zákonných podmínek podat rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti a/nebo přímo u příslušného orgánu veřejné moci, tj. u Policie ČR, státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů státní správy dle jejich působnosti (např. Česká inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.). To platí, za podmínek stanovených ZOCH, pro všechny osoby dle § 2 odst. 3) a 4) ZOCH.

V tomto případě oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje Ministerstvo spravedlnosti nebo jiný příslušný orgán veřejné moci.

Externí kanál pro oznamování protiprávního jednání:

Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Vyšehradská 424/16
128 10 Nové Město
Aplikace: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz
Tel.: 221 997 840